Bologna Süreciyle Avrupa Birliði Ülkeleri yükseköðretim kurumlarýný yeterlikler çerçevesinde deðerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayýþý oluþturmayý hedeflemektedir.  EÖBS ile Üniversitemizin eðitim - öðretim süreçlerinin tanýmlý, þeffaf ve sürekli geliþtirilebilir bir çerçeveye taþýnmasý hedeflenmektedir. Geliþtirilen EÖBS'nin öne çýkan özelliði; üniversitemizin diðer bilgi sistemleri ile entegre çalýþan ve eðitim - öðretim süreçlerini geliþtirmeye yönelik özel bir çerçeve yazýlýmý olmasýdýr.


EÖBS'de Üniversitemizin tüm akademik programlarýna iliþkin eðitim amaçlarý, hedefleri ve program yeterlikleri; eðitim programlarýndaki ders planlarý; dersler ile program yeterlikleri arasýndaki iliþkileri; derslerin amaç - öðrenme çýktýlarý - izlencesi - deðerlendirme bileþenleri gibi detaylý ders bilgileri; öðretim üyelerinin paylaþacaðý dokümanlar; üniversitemiz eðitim - öðretim süreçlerinin deðerlendirilmesine yönelik anketler ve 27 Aralýk 2007'de baþlayan Çukurova Üniversitesi Eðitim - Öðretim Programlarýnýn Güncellenmesi Projesi kapsamýnda öðretim üyelerine yönelik yapýlan hizmet içi eðitim dokümanlarý yer alýr. EÖBS'de 2016-2017 eðtim öðretim döneminde 13.012 ders mevcuttur.